POSTANOWIENIA OGÓLNE

• Zajecia sportowo-rekreacyjne w KKW-29 sa ukierunkowane w szczególnosci na prace z dziecmi i mlodzieza w wieku szkolnym.
• Uczestnicy zajec moga wedlug swoich upodoban brac udzial w zajeciach o charakterze sportowym lub rekreacyjnym.
• Zajecia sportowo – rekreacyjne w KKW-29 odbywaja sie z zachowaniem zasad ,, Regulaminu Przystani Kolejowego Klubu Wodnego 1929 ,, .
• Uczestników zajec organizowanych przez KKW-29 na innych obiektach sportowych, obowiazuja regulaminy tychze obiektów.
• Uczniowie pragnacy korzystac z zajec KKW-29 podpisuja Deklaracje Czlonkowska stwierdzajaca podporzadkowanie sie statutowi regulaminom oraz zarzadzeniom Wladz Klubu.
• Deklaracje niepelnoletnich uczestników zajec podpisuja ich prawni opiekunowie.

OBOWIAZKI INSTRUKTORA

• Znajomosc i sumienne przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy.
• Kontrola miejsc zajec uczestników ( terenu, budynku, pomieszczen ) oraz dróg do nich prowadzacych. W szczególnosci sprawdzanie czy ich aktualny stan odpowiada wymogom i przepisom z zakresu bezpieczenstwa i higieny.
• Kontrola wyposazenia i stanu urzadzen technicznych, instalacji, sprzetu.
• Kontrola zaopatrzenia uczestników w odpowiednia odziez i sprzet zapewniajacy bezpieczenstwo w czasie zajec.
• Usuniecie wszelkich dostrzezonych braków i usterek, jezeli ich usuniecie we wlasnym zakresie jest mozliwe. Niezwloczne zgloszenie Dyrektorowi Klubu wszelkich dostrzezonych braków i bledów zagrazajacych zdrowiu i zyciu uczestników zajec.
• Natychmiastowe przerwanie zajec, gdy stan terenu, budynku, pomieszczenia, sprzetu, instalacji, materialów itp. zagraza uczestnikom, pracownikom lub innym osobom.
• Planowe i okolicznosciowe, teoretyczne i praktyczne zapoznawanie uczestników z warunkami i wymogami bezpieczenstwa i higieny. Poczucie
o istniejacych i mogacych zaistniec niebezpieczenstwach.
• Wlaczenie uczestników zajec do dzialalnosci na rzecz poprawy stanu bezpieczenstwa i higieny w Klubie i srodowisku.
• Kontrola przestrzegania przez uczestników obowiazujacych regulaminów zajec oraz nadzór i czujnosc podczas podrózy, zajec, cwiczen w celu wyeliminowania w pore przejawów dzialania nieostroznego i niezgodnego z wymogami bezpieczenstwa i higieny.
• Natychmiastowe udzielenie lub zapewnienie uczestnikom pierwszej pomocy i dalszej opieki w razie nieszczesliwego wypadku. Powiadomienie o wypadku prawnego opiekuna, Dyrektora Klubu lub osoby zastepujacej Dyrektora. Przeciwdzialanie ujemnym skutkom wypadku i podjecie innych niezbednych srodków.

PRAWA I OBOWIAZKI UCZESTNIKA ZAJEC

Uczestnik zajec ma prawo
• Korzystac z urzadzen i sprzetu Klubu.
• Uczestniczyc w pracach poszczególnych sekcji Klubu wedlug wlasnego zamilowania.
• Brac udzial we wszystkich imprezach organizowanych przez Klub.
• Korzystac ze wszelkich ulg i swiadczen przyslugujacych lub uzyskanych przez Klub.
• Nosic odznake klubowa.

Uczestnik zajec ma obowiazek
• Przestrzegac postanowien statutu, regulaminów i uchwal Wladz Klubu.
• Brac czynny udzial w zajeciach poszczególnych sekcji Klubu.
• Oplacac w ustalonych terminach skladki czlonkowskie.
• Dbac o stale podnoszenie swojego poziomu sportowego, turystycznego, kulturalnego i etycznego.
• Reprezentowac jak najlepiej barwy Klubu, dbac o ich dobre imie i strzec honoru
• Chronic wlasnosc Klubu.

OBOWIAZKI RATOWNIKA
Do podstawowych obowiazków ratownika nalezy :
• Stale obserwowanie obszaru zajec i niezwloczne reagowanie na kazdy sygnal wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej.
• Kontrola stanu urzadzen oraz sprzetu, które zapewniaja bezpieczenstwo uczestników zajec.
• Biezace prowadzenie dziennika pracy.
• Stosowanie innych przepisów WOPR.