KOLEJOWEGO KLUBU WODNEGO – 1929 w KRAKOWIE

I. NAZWA, CHARAKTER PRAWNY, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA I ZNAK

§ 1

Klub nosi nazwę

„KOLEJOWY KLUB WODNY – 1929″ w Krakowie – w skrócie „KKW 29″.

§ 2

KOLEJOWY KLUB WODNY-1929 w Krakowie posiada osobowość prawną, a zatem ma prawo posiadania, nabywania, zbywania oraz dzierżawienia nieruchomości i ruchomości, jak również prawo zawierania wszelkich umów.

§ 3

 1. Klub posiada osobowość prawną.

 2. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Siedziba władz Klubu znajduje się w Krakowie.

 4. Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Klub może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, przeznaczając nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego.

 6. Klub prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa w szczególności wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

§ 4

Znakiem Klubu jest proporczyk lub flaga w kolorze białym podzielona na cztery pola dwukolorowe bordowo – szafirowym krzyżem. W górnej przydrzewcowej części stylizowane skrzydełka kolejarskie z literą „K” pośrodku ( w kolorze bordowym), Klub posługuje się okrągłą pieczęcią z napisem: Kolejowy Klub Wodny-1929 w Krakowie, oraz wyżej opisanym znakiem kolejarskim pośrodku.

II. CELE, ZADANIA I ŚRODKI DZIAŁANIA.

§ 5

Celem Klubu jest:

1. Uprawianie działalności sportowej turystycznej, rekreacyjnej i krajoznawczej w dziedzinie dyscyplin wodnych (kajakarstwo, wioślarstwo, motorowodniactwo i żeglarstwo) oraz innych dyscyplin sportowych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa.

3. Prowadzenie czynnej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

4. Prowadzenie działalności dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów

uzależnień.

§ 6

Podstawowym zadaniem Klubu jest stworzenie dla ogółu społeczeństwa odpowiednich warunków organizacyjnych, technicznych i materialnych do uprawiania sportu rekreacyjnego, masowego, wyczynowego, turystyki i krajoznawstwa oraz innych form kultury fizycznej.

§ 7

Dla realizowania swych celów, oraz wykonania zadań – Klub organizuje Sekcja

poszczególnych dyscyplin sportu i turystyki, oraz szkolenie w postaci treningów,

zapraw, kursów, obozów, odczytów, pogadanek itp., dalej organizuje regaty

sportowe, spływy i wycieczki turystyczno krajoznawcze — tak krajowe, jak i zagraniczne, prowadzi pracę wychowawczą wśród swoich członków oraz prace

propagandową w celu spopularyzowania sportu, turystyki i krajoznawstwa,

zapewnia odpowiednie warunki do ich uprawienia – w postaci: funduszów, kadry

trenersko – instruktorskiej, urządzeń sportowych i sprzętu.

§ 8

Dla uzyskaniu środków na realizację celów i żaden, Klub może prowadzić

działalność polegającą na:

a) dochodach z Przystani i Ośrodków, w szczególności za wynajem stelaży,

basenów, szafek, całego obiektu lub jego części, wypożyczanie sprzętu

wodnego i sportowego, za noclegi turystyczne, za naprawę sprzętu wodnego

itp.

b) organizowaniu imprez :

1. sportowych

2. turystycznych

c) prowadzeniu działalności gospodarczej,

d) dochodach pochodzących z przynależności do spółek handlowo – usługowo – produkcyjnych.

§ 9

W celu wypełnienia swych statutowych zadań, Klub może należeć do właściwych polskich Związków Sportowych lub Organizacji Turystycznych, za pośrednictwem ich do Międzynarodowych Związków, Federacji Sportowych lub Turystycznych. Klub może należeć do Federacji Komunikacyjnych Klubów Sportowych lub podobnej, a przez nią do Międzynarodowej Federacji Sportowych Klubów Kolejowych.

§ 10

Klub uprawia i opiekuje się wyłącznie sportem amatorskim.

III. CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 11

Kolejowy Klub Wodny – 1929 w Krakowie zrzesza w swych szeregach, na zasadzie dobrowolności:

 1. pracowników kolejowych, łączności, żeglugi i transportu oraz członków ich rodzin,

 2. wszystkie inne osoby, jeżeli przynależność ich do Klubu uzasadniona jest szczególnymi względami jak: zamiłowanie do sportów i turystyki wodnej, bliskie kontakty z KKW 29, zamieszkanie w okolicach Klubu itp.

Wszyscy członkowie rekrutujący się z wyżej wymienionych grup mają wobec Klub jednakie prawa i obowiązki.

§ 12

Członkowie Klubu dzielą się na:

a/ honorowych,

b/ wspierających,

c/ zwyczajnych,

d/ uczestników.

§ 13

Godność członka honorowego może być nadana osobie, która położyła wybitne zasługi dla rozwoju sportu i turystyki polskiej lub dla rozwoju Klubu.

Godność tę nadaje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów obecnych, na wniosek Zarządu Klubu lub pisemny wniosek co najmniej 15 Członków Klubu wniesiony na trzy dni przed terminem Walnego Zebrania.

W razie popełnienia czynu hańbiącego lub działalności na szkodę Klubu, godność Członka Honorowego może być zdjęta uchwałą 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu.

Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych.

Członkowie honorowi zwolnieni są od opłat członkowskich a ponadto mają wolny

wstęp na imprezy organizowane przez Klub. Poza tym członkowie oraz władze Klubu powinny darzyć ich specjalnym poważaniem.

§14

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia. Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania ustaleń zawartych w pisemnym porozumieniu oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu.

§15

Członkami zwyczajnymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, lub posiadają kartę stałego pobytu.

§ 16

Członkom zwyczajnym przysługuje prawo:

a) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z czynnym i biernym prawem wyborczym oraz prawem głosowania uchwał,

b) korzystania z urządzeń i sprzętu Klubu, na warunkach określonych przez Władze Klubu,

c) uczestniczenia w pracach poszczególnych sekcji Klubu, według własnego uznania i zamiłowania,

d) brania udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez Klub z prawem pierwszeństwa przed nie członkami Klubu – na warunkach określonych przez Władze Klubu,

e) korzystanie z wszelkich ulg i świadczeń przysługujących lub uzyskanych przez Klub – na warunkach określonych przez Władze Klubu,

f) noszenie odznaki oraz używanie proporczyka lub flagi klubowej.

§ 17

Członkami – uczestnikami Klubu mogą być osoby, które nie ukończyły 18-go roku życia, a do Klubu zostały przyjęte za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

§ 18

Członkowi – uczestnikowi przysługują te same prawa co członkowi zwyczajnemu z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu oraz prawa głosowania uchwał.

§ 19

Członkowie zwyczajni i uczestnicy mają obowiązek:

a)przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał Władz Klubu,

b) brać czynny udział w pracach Klubu według regulaminów poszczególnych sekcji,

c) opłacać w ustalonych terminach składki członkowskie i inne zobowiązania wobec Klubu,

d) dbać o stałe podnoszenie swego poziomu sportowego, bądź turystycznego, kulturalnego i etycznego,

e) reprezentować jak najlepiej barwy Klubu, dbać o ich dobre imię i strzec ich honoru,

f) chronić własność Klubu.

§ 20

Osoby pragnące wstąpić do Klubu, podpisują odpowiednią deklarację, stwierdzającą, podporządkowanie się statutowi, regulaminom oraz zarządzeniom Władz Klubu. Deklaracja wiana być podpisana przez dwóch członków zwyczajnych Klubu – jako wprowadzający – których staż klubowy wynosi co najmniej dwa lata.

§ 21

O przyjęciu członka wspierającego, zwyczajnego lub uczestnika decyduje Zarząd Klubu.

§ 22

Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca członkiem lub posiadająca udziały albo akcje w klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego nie może być członkiem lub posiadać udziałów albo akcji lub być członkiem organów lub władz innego klubu sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w tym samym sporcie.

§ 23

Za naruszenie statutu, regulaminu lub zarządzeń Władz Klubu, jak również przepisów organizacji, do których należy Klub – Zarząd Klubu może nakładać na członków następujące kary:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) czasowe zawieszenie w prawach,

d) wykluczenie.

§ 24

1. Członkostwo Klubu ustaje wskutek:

 1. śmierci Członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

 2. wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

 3. utraty osobowości prawnej Członka będącego osobą prawną,

 4. wykluczenia.

2. Wykluczenie Członka następuje w wypadku:

 1. niepłacenia składek członkowskich przez okres kolejnych 6-ciu miesięcy,

 2. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

 3. postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako Członka Klubu lub godzi w jego dobre imię,

 4. działania na szkodę Klubu.

O wykluczeniu decyduje Zarząd Klubu, w formie uchwały, o czym informuje Członka pisemnie. Członkowi wykluczonemu przez Zarząd Klubu, przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Członkowie występujący z Klubu mają obowiązek uiszczenia wszelkich zaległości.

IV. WŁADZE KLUBU.

§ 25

Władzami Klubu są:

1. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW,

2. ZARZĄD KLUBU,

3. KOMISJA REWIZYJNA.

§ 26

Walne Zebranie Członków jest najwyższą Władzą Klubu, uchwalającą i kontrolującą całokształt jego działalności. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 27

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków winno odbywać się corocznie, w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu, zawiadamiając pisemnie o tym wszystkich Członków co najmniej 14-ście dni przed wyznaczonym terminem,

3. Za dotrzymanie pisemnej formy zawiadomienia uznaje się również powiadomienie za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez umieszczenie informacji o Walnym Zebraniu Członków na stronie internetowej Klubu i wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Klubu

4. Zarząd Klubu zobowiązany jest udostępnić członkom Klubu sprawozdanie

z działalności sportowej, turystycznej, administracyjnej i finansowej, bilans zamknięcia za rok ubiegły i plan pracy na rok następny na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§28

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane na :

 1. pisemne żądanie 1/3 części członków Klubu,

 2. pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,

 3. z inicjatywy Zarządu Klubu.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w ciągu najpóźniej miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku czy żądania. Termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ustala i ogłasza Zarząd Klubu w sposób analogiczny jak przy zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków z tym, że nie dołącza się sprawozdania z dotychczasowej działalność, tylko przyczynę Walnego Zebrania. Tematem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być tylko sprawy, dla których zostało ono zwołane, a w razie częściowego lub całkowitego ustąpienia Władz Klubu, również i wybory uzupełniające.

§ 29

W Walnym Zebraniu Członków powinni brać udział wszyscy członkowie Klubu z zastrzeżeniami zawartymi w niniejszym statucie. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Klubu.

W razie braku wymaganej ilości członków – Zarząd zwołuje następne Walne Zebranie Członków, które może się odbyć dopiero w 30 minut po wyznaczonym pierwotnie terminie i wówczas uchwały Walnego Zebrania Członków mają moc prawną bez względu na ilość obecnych.

§ 30

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. rozpatrywanie i analiza działalności Klubu i jego władz oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 2. wybór Władz Klubu

 3. rozpatrywanie i uchwalanie wniosków, przedstawionych bądź przez Władze Zebranie Klubu, bądź przez jego członków,

 4. ustalanie ostatecznej interpretacji §§ statutu i regulaminów Klubu,

 5. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do Związków, Federacji i innych organizacji sportowych oraz turystycznych,

 6. nabywanie i zbywanie majątku nieruchomego,

 7. nadawanie godności członka honorowego,

 8. likwidacja Klubu.

§ 31

Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje wybrany przez nie – Przewodniczący, który zaprasza z obecnych prezydium Walnego Zebrania w składzie nie większym jak 6 osób. W skład Prezydium poza Przewodniczącym – wchodzą dwaj Zastępcy i Sekretarz, poza powyższymi do prezydium wchodzą członkowie honorowi Klubu, obecni na Walnym Zebraniu, Członków honorowych nie wlicza się do ustalonej liczby Prezydium Walnego Zebrania.

Prezydium czuwa, aby przedmiot obrad nie odbiegał od porządku, dziennego i przestrzega prawidłowego toku głosowania jak też prawidłowego toku dokonywania wyborów. W razie potrzeby Walne Zebranie Członków celem usprawnienia przebiegu obrad, może powołać Komisję Wyborczą dla ustalenia kandydatów do Władz Klubu, Komisję Wniosków dla ustalenia sformułowania wniosków, wynikłych z dyskusji, Komisje Skrutacyjną dla przeprowadzenia wyborów i obliczenia głosów, lub też inne jeszcze Komisje.

§ 32

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów – jeśli szczegółowe postanowienia tego statutu nie stanowią inaczej.

§ 33

Wybory władz Klubu, Członków Honorowych oraz odwołania od uchwał Zarządu Klubu, są dokonywane za pomocą głosowania tajnego, inne sprawy załatwia się przez głosowanie jawne, jeżeli Prezydium Walnego Zebrania Członków nie zarządzi inaczej, lub jeżeli ale zapadnie na Walnym Zebraniu Członków inna w tej sprawie uchwała.

§ 34

Prawo stawiania wniosków na Walnym Zebraniu Członków mają Zarząd Klubu, Komisja Rewizyjna i Członkowie Klubu. Wnioski dotyczące zmian statutu Klubu, likwidacji Klubu lub wyboru i odwołania Członków Honorowych mogą być uchwalone większością kwalifikowanych 2/3 głosów obecnych. Inne wnioski zgłaszane w toku obrad Walnego Zebrania lub wynikające z dyskusji mogą być uchwalone zwykłą większością głosów.

§ 35

Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół który podpisują – Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zebrania Członków.

ZARZĄD KLUBU.

§ 36

1. Zarząd Kolejowego Klubu Wodnego – 1929 w Krakowie jest Władzą wykonawczą Klubu oraz bezpośrednią Władzą przełożoną wszystkich Sekcji i komórek organizacyjnych Klubu.

2. Zarząd prowadzi całokształt działalności Klubu – pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 37

Zarząd Klubu składa się z:

 1. Prezesa Klubu wybieranego bezpośrednio przez Walne Zebranie Członków na okres 4-letni.

 2. Dwóch W-ce prezesów; do spraw organizacyjnych i do spraw sportowych,

 3. Sekretarza,

 4. Skarbnika,

 5. Dwóch członków Zarządu oraz trzech zastępców.

Wszyscy wyżej wymienieni są wybierani przez Walne Zebranie Członków na okres 4 lat jako Członkowie Zarządu, natomiast podział funkcji następuje przez ukonstytuowanie się na pierwszym Zebraniu Zarządu.

§ 38

Zarząd Klubu powinien ukonstytuować się najpóźniej w 7 dni po Walnym Zebraniu Członków.

§ 39

Opróżnienie w czasie kadencji stanowiska W-ce prezesów, Sekretarza, Skarbnika lub Członków Zarządu, Zarząd może uzupełnić na czas do najbliższego Walnego Zebrania drogą kooptacji dowolnego Członka – Zastępcy.

Najbliższe Walne Zebranie winno dokonać wyborów uzupełniających.

W razie ustąpienia Prezesa Klubu w ciągu jego kadencji, Zarząd Klubu zobowiązany jest zwołać niezwłocznie, jednak z zachowaniem statutowych terminów zawiadomień – Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, celem wyboru nowego Prezesa.

§ 40

Wszelkie godności pochodzące z wyboru są sprawowane honorowo. Członek Zarządu w szczególnie uzasadnionych okolicznościach może świadczyć pracę na rzecz Klubu.

§ 41

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:

 1. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,

 2. uchwalanie polityki finansowej, organizacyjnej i gospodarczej,

 3. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków, Instytucjom i Organizacjom do tego powołanym – sprawozdań z Działalności Klubu,

 4. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

 5. uchwalanie wysokości opłat za usługi i świadczenia Klubu wobec Członków i osób trzecich,

 6. zakup i zbywanie ruchomości,

 7. rozstrzyganie odwołań od decyzji poszczególnych komórek władz Klubu,

 8. rozpatrywanie zażaleń na Członków, Władz i Funkcjonariuszy Klubu,

 9. przyjmowanie, zwalnianie, skreślanie członków, a ponadto nakładanie kar po myśli niniejszego statutu,

 10. realizacja uchwał i zarządzeń zleconych Zarządowi przez Walne Zebranie Członków,

 11. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych statutem dla innych Władz Klubu,

 12. Uchwalanie wysokości opłat za wpisowe oraz wysokości składek członkowskich.

§ 42

Posiedzenia Zarządu Klubu powinny się odbywać co najmniej raz na kwartał.

Poza tym posiedzenia mogą się odbywać w innych terminach, a to: na podstawie uchwały, powziętej na poprzednim posiedzeniu, na zarządzenie Prezesa lub też na żądanie 1/3 aktualnej liczby Członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu powinny być w zasadzie jawne. Uchwały Zarządu są jawne. Z posiedzeń Zarządu powinny być sporządzone protokoły, stwierdzające statutowo przewidzianą ilość obecnych oraz zapadłe uchwały. Protokoły winny być zatwierdzone na następnych posiedzeniach Zarządu i podpisywane przez Prezesa lub zastępującego go Wiceprezesa i Sekretarza.

§ 43

Do prawomocności uchwał Zarządu Klubu potrzebna jest obecność połowy aktualnej liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub wyznaczonego przez niego Wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości rozstrzyga głos Przewodniczącego, którym jest zawsze Prezes Klubu, lub podczas jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprezes.

§ 44

Członkowie Zarządu nieobecni bez usprawiedliwienia na trzech kolejnych posiedzeniach – mogą być pozbawieni przez Zarząd mandatu.

§ 45

Zarząd Klubu może do poszczególnych czynności stworzyć Komisję do których drogą kooptacji może powoływać członków Klubu. Przewodniczącym takiej Komisji może być tylko członek Zarządu, Który otrzymuje od Zarządu instrukcję co do pracy w Komisji. Postanowienia zawarte w § 45-tym, dotyczą również dokooptowanych członków Komisji.

§ 46

Klub reprezentuje na zewnątrz Prezes Klubu, a w Jego zastępstwie wyznaczony przez niego lub Zarząd Wiceprezes lub inny członek Zarządu.

Dokumenty finansowe winny być zaopatrzone w pieczątkę Klubu i podpisy Prezesa lub upoważnionej przez Zarząd osoby oraz Głównego Księgowego lub Skarbnika.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 47

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie okres 4-letni. Nowo obrana Komisja wybiera z pomiędzy siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 48

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola gospodarki finansowej i materiałowej Klubu,

b. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków o gospodarce finansowej Klubu i stawianie wniosków o ewentualne udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

c. żądanie na piśmie od Zarządu Klubu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

d. branie udziału w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

§ 49

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

V. PRACOWNICY KLUBU

§ 50

Celem należytej organizacji zadań i pracy Klubu oraz Zarządu, Zarząd może zatrudniać pracowników jak: trenerów, instruktorów, administratorów, pracowników finansowych, biurowych itp.

Zwierzchnikiem pracowników Klubu jest Prezes Klubu.

Zakres obowiązków pracowników Klubu ustala Zarząd Klubu. Zarząd Klubu w razie potrzeby zaprasza pracowników Klubu na swe posiedzenia, w których uczestniczą oni z głosem doradczym w swej działalności. Pracownicy Klubu mogą być również członkami Klubu z wszystkimi prawami i obowiązkami.

VI. MAJĄTEK KLUBU

§ 51

Majątek Klubu stanowią:

a) nieruchomości.

b) ruchomości,

c) środki finansowe,

d) wierzytelności z odsetkami.

§52

Dochody Klubu stanowią:

a) wpisowe i składki członkowskie,

b) wpływy z wszelkich imprez sportowych, turystycznych,

c) wynajem obiektu urządzeń i sprzętu,

d) usługi świadczone członkom,

e) subwencje , darowizny, zapisy itp.

§ 53

Majątek Klubu dzieli się na:

a) fundusz trwały, do którego należą:

1. wszystkie nieruchomości Klubu wraz z wyposażeniem trwałym

(nieodzownym do normalnego funkcjonowania obiektu).

2. sumy specjalne wieloletnie (stypendia itp.) przeznaczone na te cele przez ofiarodawców.

b) fundusz obrotowy, do którego należą wszystkie inne dochody, fundusze

ruchomości.

2. Funduszem trwałym dysponuje Walne Zebranie Członków do którego zakresu

należą w szczególności wszelkie uchwały dotyczące zbycia i obciążenia

nieruchomości.

3. Funduszem obrotowym dysponuje Zarząd Klubu.

4. Organy Zarządzające Klubu , dysponujące majątkiem nie mogą:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Kolejowego

Klubu Wodnego w stosunku do jego członków, członków organów/

pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia

albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych

dalej „osobami bliskimi”

b) przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku

do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c) wykorzystywać majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku

do osób trzecich.

d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od

podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów

lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

VII. LIKWIDACJA KLUBU

§ 54

Likwidacja Klubu następuje na mocy uchwały, podjętej przez Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu.

Zebranie uchwalające likwidacją Klubu, zobowiązane jest równocześnie powziąć uchwałę decydującą o przekazaniu majątku Klubu, który może być przeznaczony wyłącznie na cele społeczno sportowe.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 55

1. Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków w razie wątpliwości w trakcie Walnego Zebrania Członków oraz Zarządowi Kolejowego Klubu Wodnego 1929 w pozostałych sytuacjach,

2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów, postanowień i innych aktów normatywnych przysługuje Zarządowi Kolejowego Klubu Wodnego 1929.