Kolejowy Klub Wodny 1929 jako Operator zadania działając na mocy zarządzenia Nr 792/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 marca 2017 w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2017 zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego

pn. „XVIII Tydzień Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością”

Regulamin regrantingu 2017

Oferta Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Sprawozdanie Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Karta oceny formalnej załącznik nr 3 do ogłoszenia

Karta oceny merytorycznej załącznik nr 4 do ogłoszenia

Skala punktacji załącznik nr 5 do ogłoszenia

Zgoda na udział w pracach komisji załącznik nr 6 do ogłoszenia

Oświadczenie o bezstronności załącznik nr 7 do ogłoszenia